CASE: Optimering af miljømæssig profil med LCAbyg

Projektgennemførsel

Med en livscyklusvurdering af byggeriet Brønderslev Sundhedshus, der blev fortaget med beregningsværktøjet LCAbyg, kunne der skabes overblik over bygningens miljøpåvirkning og det blev anskueliggjort, hvordan man kunne forbedre bygningens miljøprofil. Beregningsværktøjet er udarbejdet af SBi på vegne af Bolig- og Planstyrelsen. 

Den digitale metode

I LCAbyg blev der indtastet oplysninger om bl.a. bygningsdelenes konstruktioner og forskellige materialer, herunder mængder og levetider. I de fleste tilfælde kunne oplysningerne om de forskellige byggevare allerede findes i værktøjets database. Hvis byggevaren ikke findes i databasen, kan man f.eks. finde en miljøvaredeklaration for den pågældende byggevare. Herefter er det også mulighed oprette dataene for byggevaren i LCAbyg. 
 
Yderligere blev der indtastet information om bygningens driftsenergi i forhold til værdier for varmeforbrug, elforbrug, hvilken varmeforsyningsform bygningen har, samt hvilket driftsscenario der ønskes. 
Endelig blev der indtastet mængder og valgt levetider for byggevarerne. 
På baggrund af disse data kan LCAbyg vise resultater for bygningen set i forhold til ni miljøpåvirkningskategorier. Yderligere kan miljøpåvirkningen ses i forhold til den enkelte bygningsdelstype samt hvordan påvirkningen fordeler sig over byggeriets faser. 

Udbytte af værktøjet 

Beregningen af byggeriet Brønderslev Sundhedshus viste, at den største miljøpåvirkning i forhold til kategorien global opvarmning kom fra bygningsdelen ”taget”. Den store miljøbelastning var en konsekvens af, at det valgte materiale til tagkonstruktionen hyppigt ville skulle udskiftes gennem bygningens levetid. Med en beregning fortaget i LCAbyg blev det derfor tydeliggjort, at man ved at anvende alternative tagkonstruktioner eller belægningstyper potentielt ville kunne reducere bygningens miljøpåvirkning betydeligt.