5. Mere bæredygtigt byggeri gennem digitalisering

Sidst opdateret 11/12/2019

Introduktion

Sidst opdateret 17/12/2019
Byggeri udgør en stor andel af hele samfundet energi- og ressourceforbrug. Der ligger derfor en vigtig opgave i at få nedbragt bygningers miljømæssige påvirkning og klimaftryk. Digitale værktøjer og data kan understøtte en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i såvel udførelsen som driften, og der ligger derfor et stort potentiale i at udnytte de digitale værktøjer til at skabe et mere bæredygtigt byggeri. 
 
Digitale løsninger kan også skabe et langt bedre overblik over byggeriets forskellige miljø- og klimapåvirkninger over den samlede levetid. Et bæredygtigt byggeri, der opfylder de sociale, miljømæssige og økonomiske kriterier, kræver nemlig, at der fra de tidligste skitser til nedrivning tænkes langsigtet og helhedsorienteret. Digitale løsninger skal altså være med til at gøre de komplekse valg mere gennemskuelige.
Illustration: Bolig- og Planstyrelsen, Kontor for Byggeri

Analyse af bygnings- og materialepas

Sidst opdateret 01/03/2021
Større viden om materialers indhold og placering i en bygning vil give bedre mulighed for bæredygtig drift og vedligehold af bygninger, ligesom det giver bedre mulighed for genbrug og genanvendelse.
Som en del af indsatsen for et mere bæredygtigt og ressourceeffektivt byggeri har Teknologisk Institut (TI) udarbejdet en analyse af bygnings- og materialepas og hvordan det ville kunne udformes for Bolig- og Planstyrelsen (BPST).
 
Et bygningspas kan ses som en registrering af hvilke byggematerialer, der er anvendt i et bestemt byggeri, hvor et materialepas indeholder oplysninger om det enkelte byggemateriale, herunder f.eks. holdbarhed, farlige stoffer, genbrugsmuligheder mv. Tanken er, at det i udgangspunktet skal være digitalt og følge bygningen i hele dens levetid.
 
Analysen afdækker eksisterende viden om bygnings- og materialepas fra ind- og udlandet. Gennem dialogmøder og en spørgeskemaundersøgelse har analysen også inddraget byggebranchen for at afdække hvilke potentialer og udfordringer, de ser som særligt relevante i en dansk kontekst.
 
Analysen viser, at der eksisterer mange initiativer, som relaterer sig til emnet, men hvor bygnings- og materialepas beskrives på forskellige måder og med en varierende grad af kompleksitet. I tilfælde af et fremtidigt udviklingsarbejde bør der skabes en fælles forståelse blandt byggeriets aktører og sikre, at det tænkes sammen med eksisterende udviklingsarbejde.
 
Analysen anbefaler, at en fremtidig løsning startes enkelt, og derefter stiger i kompleksitet. En løsning bør tage udgangspunkt i kendte klassifikationssystemer i byggeriet og for produkter, således at et bygnings- og materialepas er med til at sikre en klar og entydig kommunikation mellem byggeriets parter. Det er endvidere vigtigt at der skabes sammenhæng til udviklingen indenfor det digitale byggeri, herunder BIM-løsninger og digitale logbøger.

Analyse af Bygnings- og Materialepas

Analysen afdækker eksisterende viden om udvikling af bygnings- og materialepas og giver et dansk perspektiv på et evt. fælles international standard for et bygningspas samt skaber grundlag for den videre udvikling af bygnings- og materialepas.

CASE: Optimering af miljømæssig profil med LCAbyg

Sidst opdateret 01/03/2021

Projektgennemførsel

Med en livscyklusvurdering af byggeriet Brønderslev Sundhedshus, der blev fortaget med beregningsværktøjet LCAbyg, kunne der skabes overblik over bygningens miljøpåvirkning og det blev anskueliggjort, hvordan man kunne forbedre bygningens miljøprofil. Beregningsværktøjet er udarbejdet af SBi på vegne af Bolig- og Planstyrelsen. 

Den digitale metode

I LCAbyg blev der indtastet oplysninger om bl.a. bygningsdelenes konstruktioner og forskellige materialer, herunder mængder og levetider. I de fleste tilfælde kunne oplysningerne om de forskellige byggevare allerede findes i værktøjets database. Hvis byggevaren ikke findes i databasen, kan man f.eks. finde en miljøvaredeklaration for den pågældende byggevare. Herefter er det også mulighed oprette dataene for byggevaren i LCAbyg. 
 
Yderligere blev der indtastet information om bygningens driftsenergi i forhold til værdier for varmeforbrug, elforbrug, hvilken varmeforsyningsform bygningen har, samt hvilket driftsscenario der ønskes. 
Endelig blev der indtastet mængder og valgt levetider for byggevarerne. 
På baggrund af disse data kan LCAbyg vise resultater for bygningen set i forhold til ni miljøpåvirkningskategorier. Yderligere kan miljøpåvirkningen ses i forhold til den enkelte bygningsdelstype samt hvordan påvirkningen fordeler sig over byggeriets faser. 

Udbytte af værktøjet 

Beregningen af byggeriet Brønderslev Sundhedshus viste, at den største miljøpåvirkning i forhold til kategorien global opvarmning kom fra bygningsdelen ”taget”. Den store miljøbelastning var en konsekvens af, at det valgte materiale til tagkonstruktionen hyppigt ville skulle udskiftes gennem bygningens levetid. Med en beregning fortaget i LCAbyg blev det derfor tydeliggjort, at man ved at anvende alternative tagkonstruktioner eller belægningstyper potentielt ville kunne reducere bygningens miljøpåvirkning betydeligt.