4. Digitale kompetencer til hele værdikæden

Sidst opdateret 11/12/2019

Introduktion

Sidst opdateret 17/12/2019
Digitalisering er medvirkende til en øget specialisering af branchen og kan være en udfordring særligt for de mindre virksomheder, når de indgår i konkurrencer og samarbejder med større digitaliserede virksomheder. Digitale arbejdsmetoder bliver imidlertid en større del af byggeprojekter og et gradvist større og større konkurrenceparameter.
 
Mangel på digital parathed hos en eller flere aktører i et byggeprojekts værdikæde kan udgøre en barriere for, at de digitale muligheder udnyttes fuldt ud, og at produktiviteten løftes på projektniveau. Men man kan også gå glip af en række effektiviseringsgevinster i sin administration og daglige arbejde.
 
For at imødekomme byggeriets kompetencebehov er der også brug for at tiltrække ny viden og andre faggrupper til branchen. Der ses gradvist flere aktører som f.eks. softwareudviklere, der udvikler nye digitale værktøjer uden særligt forudgående kendskab til byggeri. Disse aktører kan bringe et friskt syn på branchens udfordringer og være med til at udvikle nye, innovative løsninger og udfordre branchens samarbejdsformer og arbejdsmetoder
 

Afdækning af branchens digitale kompetencebehov

Sidst opdateret 01/03/2021
Ny analyse giver overblik over behovet for digitale kompetencer i byggeriet.

Efterspørgslen efter digitale kompetencer hos otte forskellige fagligheder er nu kortlagt og analyseret. Formålet er at undersøge, om de digitale kompetencer, som byggebranchen efterspørger, udbydes på de danske uddannelsesinstitutioner – både nu og frem mod 2030. 

Analysen viser, at mange virksomheder i dag har svært ved at rekruttere de rette digitale kompetencer. Det er særligt rådgiverne i byggebranchen, der efterspørger digitale kompetencer inden for software til at designe og projektere byggeri, f.eks. Building Information Modelling (BIM). 

Mindst er efterspørgslen efter digitale kompetencer hos de udførende. Når f.eks. murere og tømrere efterspørger digitale kompetencer, er det ofte til at løse administrative opgaver eller til fx at kunne anvende en tablet til at slå tegninger op ude på byggepladsen.

Vurderingen er, at udbuddet af uddannelser på nuværende tidspunkt matcher kompetencebehovet. Frem imod 2030 vil det særligt være generelle kompetencer inden for f.eks. Excel, administrative systemer og tablets, som vil blive efterspurgt. Behovet for kompetencer inden for software til design og projektering vil fortsat stige, og potentielt overstige udbuddet på uddannelsesinstitutionerne. 

Analysen er udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz på opdrag fra Bolig- og Planstyrelsen og Realdania.

Innovation og digitale talenter i byggebranchen med challenges

Sidst opdateret 01/03/2021
Bolig- og Planstyrelsen (tidligere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) deltog i DTU’s halvårlige Open Innovation X konkurrence med en udfordring til de studerende om at bruge digitale løsninger til at skabe mere effektivt og bæredygtigt byggeri.
Open Innovation X Challenge / Foto: Kaare Smith
Den digitale udvikling bringer nye værktøjer og muligheder for samarbejde med sig og ikke mindst i byggeriet, hvor der hver dag bliver skabt store mængder data fra byggeprojekter og bygninger. For at udnytte disse nye muligheder er det vigtigt, at digitale talenter får øjnene op for, at byggeriet er et af de områder, hvor der er et stort potentiale for at udvikle nye innovative løsninger, og udfordre branchens samarbejdsformer og arbejdsmetoder.
 
Bolig- og Planstyrelsen deltog derfor i Open Innovation X, der havde det overordnede tema, Impact Cities, for at udfordre de digitale talenter til at bruge deres evner til at udvikle løsninger indenfor byggeriet. I alt bød fire virksomheder og organisationer ind med konkrete udfordringer fra den virkelige verden.
 
Challengen kulminerede med, at de studerende skulle præsentere deres løsning over for et panel af seks dommere, og en fuld sal af tilhørere. Det var studerende, der bød på styrelsens udfordring, der vandt konkurrencen. De studerende havde udviklet en app til kvalitetskontrol af udført byggearbejde ved hjælp af billeder, og havde hermed formået at udvikle en simpel løsning på en omfattende problemstilling.
Open Innovation X Challenge / Foto: Kaare Smith

Mere forskning og innovation i digitalt byggeri

Sidst opdateret 01/03/2021
Med en overordnet ambition om at sikre mere forskning og innovation i digitalt byggeri, inviterede Bolig- og Planstyrelsen til rundbordssamtale den 5. september 2019.

Rundbordssamtalen samlede en bred gruppe af repræsentanter fra byggebranchen for at drøfte den nuværende tilstand for forskning og innovation samt fremtidige mulige indsatser på området. 
Rundbordssamtalen resulterede i et fælles inspirationsoplæg til brug for branchen, forskningsintuitioner og myndigheder. Inspirationsoplægget belyser områder, hvor der er behov for yderligere innovation og forskning, før digitaliseringen for alvor kan tage fart. 
I inspirationsoplægget foreslås det blandt andet:

  • at udvikle evalueringsværktøjer for økonomiske gevinster ved digitale arbejdsmetoder i byggeprojekter
  • at igangsætte tværfaglig forskning med socialvidenskaberne med fokus på implementering af teknologi og innovative arbejdsmetoder i byggeprocesser
  • at undersøge hvordan fx generativ design og automatisering kan give bedre beslutningsgrundlag. 

 

Styrelsen har på baggrund af rundbordssamtalen igangsat en undersøgelse om opgørelse af fejl og mangler i byggeriet. Det er håbet, at oplægget vil inspirere byggesektoren til også at igangsætte projekter. 

Deltagende virksomheder og organisationer i arbejdet

MT Højgaard, Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, Realdania, CN3, Dansk Brand- og sikringstekniks Institut, Aalborg Universitet, VIA University College, NIRAS, Chalmers University of Technology, Kunstakademiets Arkitektskole, Dansk Byggeri, BIM Equity, BUILD, Rambøll, COWI, Innovationsfonden, BLOXHUB, Arkitema, Henning Larsen Architects, Uddannelses- og Forskningsministeriet, HDLab.

 

Inspirationsoplæg

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afholdte i samarbejde med InnoBYG, en rundbordssamtale. Rundbordssamtalen blev afholdt som led i Strategi for digitalt byggeris indsats for at understøtte mere forskning og innovation i digitalt byggeri

Spørgsmål eller input?

Hvis du har spørgsmål eller inputs til indsatsen for mere forskning og innovation i digitalt byggeri, er du velkommen til at tage fat i Fuldmægtig Anders Brodersen Jensen på nedenstående mail eller telefon 41 78 05 53.

CASE: Undervisning i digitale værktøjer optimerede byggeprocessen

Sidst opdateret 17/12/2019
Byggeperiode: 2014–2017
Bygherre og byggeledelse: KPC

Projektgennemførelse

Med en overordnet ambition om en reduktion af byggeperioden, spild og konflikter, og bedre trivsel gennem øget samarbejde, gennemførte KPC byggeriet af ODEON, Odenses nye musik-, teater og konferencehus, med en række digitale værktøjer og arbejdsmetoder med særligt fokus på selve byggepladsen og Lean-metoder. For sikre at de digitale kompetencer var til stede, blev der udbudt kurser i brugen af relevante digitale værktøjer hos såvel ledelsesniveauet som det udførende led. 

Den digitale metode 

Med henblik på at entrepriselederne sammen kunne planlægge de forskellig byggefasers aktiviteter, blev de tidligt i byggeriet introduceret til et digitalt planlægningsprogram. Den fælles planlægning betød bl.a., at de forskellige virksomheder fik et overblik over hvilke virksomheder, der var planlagt til at være på pladsen på et givet tidspunkt. 
 
De forskellige virksomheder blev yderligere tilbudt et kursus i brugen af digitale værktøjer, hvor de blandt andet blev undervist i brugen af tablets for øget adgang til projektets data og for at kunne dokumentere og kvalitetssikre det udførte arbejde. Undervisningen havde også fokus på at øge virksomhedernes mulighed for at deltage i digitalt udbud i fremtidige projekter.  

Udbytte af den digitale metode 

Ifølge en evaluering fortaget af Byg til Vækst, var den digitale planlægning af projektet en af hovedårsagerne til, at der kunne opnås en reduktion af spildtid og at der var færre af de traditionelle konflikter, man ellers kan finde på en byggeplads. Håndværkeren og byggelederne kunne således rapportere tilbage, at de selv mente, at de havde reduceret spildtiden med mellem 7-20 pct. 
 
Ligeledes har ajourførte data, som blev gjort tilgængelig via tablets, betydet en bedre kommunikation mellem byggelederen og sjakkene. Dette skabte en reduktion i konfliktsituationer mellem fagentreprenørerne, og de adspurgte håndværkere følte at de i højere grad havde indflydelse på eget arbejde, da de nu havde adgang til data og kunne træffe beslutninger både i samarbejde med eget sjak og sjakkene imellem.
 
Endeligt viste en opgørelse af forholdet mellem, hvor mange regninger KPC har fremsendt til entreprenører for misvedligeholdte aftaler, og hvor mange regninger KPC har modtaget fra entreprenører, der kan henføres til byggeledelsens dårlige planlægning, at der ikke blev fremsendt nogle modkrav som følge af hverken misligholdte aftaler eller dårlig planlægning. I de tilfælde hvor der var sket misligholdelse eller dårlig planlægning, var parterne således enige om forløbet.
De gode resultater for Odeon-projektet kan også føres tilbage til, at de digitale værktøjer og Lean-metoden var blevet gjort tilgængelige for byggeledelsen og de udførende gennem opkvalificeringskurser.
Foto: Byg til Vækst