3. Bedre udnyttelse af data

Sidst opdateret 11/12/2019

Introduktion

Sidst opdateret 17/12/2019
Der sker i dag en begrænset opsamling og nyttiggørelse af den data, der genereres i byggeriet og ved drift og brug af bygninger. Der er behov for i højere grad at tænke data på portefølje- og sektorniveau for at kunne høste erfaringer på tværs af projekter og opsamle viden, der kan bruges på tværs af branchen til at evaluere og effektivisere byggeprocesser og især bygningsdrift, hvor der i særlig grad er et stort samfundsøkonomisk potentiale i effektiviseringer.
 
Strategi for digitalt byggeri har sat særligt fokus på den værdi, bedre udnyttelse af data og digitale løsninger kan tilføre drift og vedligeholdelse af bygninger.
 

Rapport om digital og bæredygtig bygningsdrift

Sidst opdateret 01/03/2021
Rapport udarbejdet af driftsherrerådgiveren, fm3, for Bolig- og Planstyrelsen kaster lys over, hvordan digitale løsninger kan skabe mere effektiv drift og bæredygtigt vedligehold af bygninger.
Bygninger udgør en stor del af nationalformuen, og drift og vedligeholdelse af bygninger har derfor stor samfundsøkonomisk betydning. Samtidig er bygningers klimaaftryk stort og bliver kun større, hvis driften er ineffektiv eller hvis vedligeholdelsen ikke sker rettidigt.
 
Rapporten stiller skarpt på en række potentialer og barrierer ved digital bygningsdrift, herunder hvordan digitaliseringen af bygningsdriften kan understøtte bedre planlægning og effektiv styring, som kan nedbringe omkostninger og øge kvaliteten.
 
Derudover giver rapporten fem løsningsforslag til hvordan branchen kan styrke brugen af digitale muligheder. Et af løsningsforslagene er at forbedre betingelserne for brugen af sensorer, der måler og monitorerer data om f.eks. bygningsdeles tilstand, indeklima og energiforbrug. Det kan bidrage til viden om byggeriet, så det f.eks. bliver muligt at forlænge bygningsmaterialers levetid, minimere energiforbruget og forbedre brugeroplevelsen.
Rapport

Skab bedre drift, bæredygtigt vedligehold og optimale tilstandsvurderinger

Rapporten sætter særligt fokus på, hvordan data kan spille en rolle i mere effektiv drift og vedligeholdelse, og giver fem løsningsforslag til at opnå betydelige økonomiske, miljø- og velfærdsmæssige gevinster.

Undersøgelse af Danmark i 3D - en national 3D-model

Sidst opdateret 01/03/2021
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er i gang med at kortlægge behovet, anvendelsesmuligheder og merværdien ved en potentiel landsdækkende 3D-model af landets bygninger – “Danmark i 3D”.

Bolig- og Planstyrelsen (tidligere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) afholdte sammen en workshop om anvendelsesmulighederne ved en potentiel national 3D-model for byggesektoren den 31. oktober 2019, hvor der også var mulighed for at afprøve SDFEs prototype.

Deltagerne fremhævede bl.a., hvordan en 3D-model kan understøtte analyser af ledige byggegrunde, flowanalyser ved store arrangementer, mere effektiv byplanlægning, analyse af en bygnings vind- og dagslysforhold eller understøtte tilrettelæggelse af logistikken omkring en byggeplads.

“Danmark i 3D” vil omfatte placeringen af alle GeoDanmark-bygninger i forhold til hinanden indsat i landets terræn (Danmarks Højdemodel) og have mulighed for kobling til brugernes egne data samt andre offentlige registre som f.eks. BBR, CVR og Danmarks Adresseregister. Såfremt der træffes beslutning om etablering af “Danmark i 3D” vil det skulle udstilles som et løbende ajourført, autoritativt og frit tilgængeligt datasæt.

Formålet med workshoppen var at samle repræsentanter fra byggesektoren til at diskutere, hvordan en potential national 3D-model kan udformes, så byggesektoren kan anvende den i fremtidens digitale byggeri og bæredygtig byudvikling. Diskussionerne blev samlet op i et notat til brug for SDFEs videre arbejde.

CASE: Digitaliseringsstrategi giver boligselskab årlig besparelse på 10 mio. kr.

Sidst opdateret 07/01/2020
Boligselskabet Sjælland, marts 2017
Foto: Jonas B. Whitehorn

Projektgennemførelse:

Boligselskabet Sjælland lancerede i marts 2017 en digitaliseringsstrategi for deres drift, administration og byggeri. I strategien er der udpeget mere end 100 områder, der har digitaliseringspotentiale. Målet med strategien er at effektivisere drift og administration og skabe bedre kundeoplevelser gennem bl.a. selvbetjeningsmuligheder. 

Den digitale metode:

Digitaliseringsstrategien indebærer bl.a. en investering i automatiske digitale processer, fælles data og datastruktur, samlet integration og organisatoriske løsninger. Boligselskabet arbejdede før med en del uafhængige it-systemer, der ikke havde fælles datastruktur. Det førte ofte til dobbeltarbejde, hvilket strategien skal gøre op med. Eksempelvis oplevede boligselskabet, at det var vanskeligt at overføre de valg og ønsker, som beboerne havde indtastet i selvbetjeningssystemet, til andre systemer, der håndterer de heraf afledte opgaver. 
Tanken er ikke, at boligselskabet kun skal have et system. I stedet har de skabt en datastruktur, der skal sikre, at de forskellige systemer kan udnytte de samme data. Et program vil herefter stå for at flytte data fra et system til et andet. Det er dog ikke alle flytninger, der kan foregå automatisk, hvorfor programmet vil levere en fejlliste over de ting en person manuelt må forholde sig til.  

Udbytte af den digitale metode:

Boligselskabet Sjælland har identificeret mere end 100 administrative opgaver, der kan effektiviseres ved en digitalisering. Besparelserne ved digitaliseringen af bygningsmassen hentes ved bl.a. bedre udbudsgrundlag og reducerede udgifter til istandsættelse. Boligselskabet forventer at digitaliseringen af bygningsmassen, drift- og bygningsvedligeholdelse og administrative opgaveløsning i alt kan give en besparelse på over 10 millioner kroner årligt.