2. Åbne formater og fælles standarder

Sidst opdateret 11/12/2019

Introduktion

Sidst opdateret 17/12/2019
Digitalt samarbejde kræver fælles retningslinjer for bl.a. informationsudveksling og brugen af digitale værktøjer såsom BIM (Building information modeling), så de forskellige digitale ”sprog” kan tale sammen. Det er endvidere centralt for det digitale samarbejde, at det tekniske grundlag er softwareneutralt og baseret på åbne dataformater.
 
Standardisering af metoder og processer for BIM har taget fart de sidste 10 år. Fælles standarder af høj kvalitet kan sikre et fælles grundlag for anvendelsen af digitale værktøjer i byggeprojekter fra idé til drift.
 
På internationalt niveau udarbejdes der standardarder, som handler om at sikre et fælles grundlag for forvaltningen af konsistent og sporbar data i byggeprocessen ud fra bl.a. fælles strukturer, fælles definitioner og fælles logik. En øget anvendelse af internationale standarder i dansk byggeri vil desuden åbne op for øget konkurrence og gøre danske aktører bedre rustet til de udenlandske markeder. 
 

Køreplan for BIM-standardisering

Sidst opdateret 01/03/2021

Dansk Standard (DS) har på Bolig- og Planstyrelsens opdrag udarbejdet en køreplan for BIM-standardisering, der bl.a. skal understøtte en dansk implementering af nye europæiske standarder for informationsstyring med BIM. 

Det første skridt i implementeringen af de nye standarder, DS EN/ISO 19650 del 1 og 2, har været at oversætte dem fra engelsk til dansk. Standarden anlægger en ramme for det digitale samarbejde, som baseres på bygherrens forretningsbehov og de afledte informationskrav. Oversættelsen blev færdiggjort januar 2020 og kan findes hos DS. 

Herudover er der udarbejdet en dansk vejledning til standarderne som led i køreplanen. Vejledningen knytter bl.a. standardernes anvisninger til datadeling og –leverancer til danske værktøjer såsom IKT-specifikation, bygningsdelsspecifikation og klassifikation.

Vejledningen til DS EN/ISO 19650 del 1 og 2 kommer snart op her.

 

CASE: Byggeriet af DTUs bygning 310 når nye højder for digital byggeproces

Sidst opdateret 07/01/2020
Byggeperiode 2017-2019
Bygherre: DTU
Arkitekt: Christensen & Co Arkitekter
Ingeniør: MOE Rådgivende Ingeniører
Entreprenør: MT Højgaard 
Foto: Niels Nygaard

Projektgennemførelse

Bygning 310 på DTU er designet til forskningen på de tre institutter, DTU Energi, DTU Fysik og DTU Compute, som bl.a. forsker i energilagring og energikonvertering, hvilket stiller strenge og specialiserede tekniske krav til faciliteterne.
 
Byggeriet har været gennemtænkt digitalt fra start til slut. Afsættet var en ny samarbejdsmodel og et krav fra bygherre om at arbejde 100 pct. digitalt. Projektet blev udbudt med prækvalifikation og dernæst konkurrencepræget dialog. De udbudte kontrakter omfattede en samarbejdskontrakt om samprojektering samt en totalrådgivningskontrakt og en entreprisekontrakt. Dette sikrede at alle relevante parter helt fra designfasen kunne samarbejde om projektstyring, organisation og løsningsforslag for byggeriet. Efter samprojektering blev den endelige kontrakt om totalrådgivning og hovedentreprise indgået.
Foto: Niels Nygaard

Den digitale metode

De anvendte BIM-modeller havde i tillæg til 3D bygningsmodellerne tilføjet data om tid og økonomi, såkaldt 5D BIM. Med de ekstra to dimensioner blev modellerne brugt helt fra projektering, med eksempelvis prissætning/mængdeudtræk, til planlægning af byggeprocessen og som koordinerings- og kommunikationsværktøj. Udgangspunktet for samarbejdet har været OpenBIM, hvor brugen af den åbne standard, IFC-datamodellen, har været grundlaget for udvekslingen af data.
 
De detaljerede BIM-modeller muliggjorde, at håndværkerne kunne starte dagen på byggepladsen med en digital gennemgang af dagens arbejdsopgaver. Når håndværkerne efterfølgende gik ud på byggepladsen, var det med en tablet i hånden, der kunne vise en opdateret model med mål for vægge, armatur og andre installationer i byggeriet.
Foto: DTU

Udbytte af den digitale metode

Byggeriet af Bygning 310 er blevet fremhævet som eksempel på, hvordan udbyttet af de digitale arbejdsmetoder i form af f.eks. VDC (Virtual Design & Construction) eller 5D BIM afhænger af, at man i kontrakter og samarbejdsaftalen får alle partere til at arbejde sammen om en fælles model.
 
De digitale arbejdsmetoder har været med til at sikre en afstemning af rådgivernes projektmateriale med entreprenørernes bygbare løsninger og bygherrens produktspecifikke komponentkrav. Hermed har det været muligt at gennemføre et velkoordineret og bygbart projekt uden tab af informa¬tion ved overgangen fra projektering til udførelse. Derud over tillod den digitale model at de kommende brugere blev inddraget tidligt i planlægningsfasen.
 
Samarbejdet og de digitale metoder var medvirkende til, at byggeriet lykkedes med at overholde den økonomiske og tidsmæssige ramme, ligesom den var med til at mindske fejl og forhindre omprojektering. Herudover sparede DTU 1 mio. kr. i printudgifter.